Ułatwienia dostępu

Eksperci 2023

OGŁOSZENIE O NABORZE

na kandydatów na Ekspertów oraz członków Komisji konkursowej oceniających wnioski konkursowe Oferentów w Konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.

§ 1. Informacje ogólne

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327), zwanej dalej Ustawą, Organizator Konkursu tj. – Fundacja Misji Obywatelskiej zaprasza do zgłaszania Kandydatów na Ekspertów oraz członków Komisji konkursowej do oceny wniosków konkursowych Oferentów w otwartym Konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!”.

2. Ekspertom dokonującym oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej wniosków konkursowych przysługuje wynagrodzenie z tytułu dokonanej oceny wniosków konkursowych.

3. Udział w pracach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach Komisji.

§ 2. Wymagania wobec Kandydatów

1. Ekspertami mogą być pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się wyższym wykształceniem, którzy zostali wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w Konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) mają doświadczenie związane z działalnością sektora pozarządowego,

2) posiadają dobrą znajomość przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy o finansach publicznych,

3) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe,

4) nie pozostają wobec Oferentów biorących udział w Konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

5) nie pozostają z Organizatorem Konkursu dotacyjnego w stosunku nadrzędności służbowej.

2. Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata na Eksperta dotychczasowego doświadczenia w ocenie wniosków dotacyjnych.

3. W skład Komisji konkursowej mogą wchodzić pełnoletnie osoby, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, legitymujące się wyższym wykształceniem, którzy zostali wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1) mają doświadczenie związane z działalnością sektora pozarządowego,

2) posiadają dobrą znajomość przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawy o finansach publicznych,

3) posiadają doświadczenie w tworzeniu projektów, realizowanych przez organizacje pozarządowe,

4) nie pozostają wobec Oferentów biorących udział w Konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

5) nie pozostają z Organizatorem Konkursu dotacyjnego w stosunku nadrzędności służbowej.

§ 3. Wybór Kandydatów

1. Ze zgłoszonych Kandydatów Zarząd Fundacji Misji Obywatelskiej wybierze w drodze Uchwały 6 niezależnych Ekspertów oraz 5 członków Komisji konkursowej do oceny Wniosków konkursowych.

2. Decyzję o tym czy dany Kandydat spełnia warunki pozostania Ekspertem czy członkiem Komisji konkursowej podejmuje Zarząd Fundacji Misji Obywatelskiej. Od tej decyzji ani od decyzji o tym czy Kandydat spełnia warunki do bycia Ekspertem lub członkiem Komisji konkursowej Kandydatom nie przysługuje odwołanie.

3. Jeżeli wybrani Eksperci lub członkowie Komisji konkursowej oceniający złożone Wnioski konkursowe, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie Wniosków konkursowych, wówczas, Eksperci i Komisja konkursowa będą działać bez ich udziału.

§ 4. Zadania Ekspertów i Komisji Konkursowej

1. Zadaniem Ekspertów jest ocena pod kątem formalnym, merytorycznym i strategicznym wniosków konkursowych złożonych przez Oferentów w ramach Konkursu dotacyjnego zgodnie z Regulaminem Konkursu dotacyjnego, a ponadto poinformowanie Operatora o negatywnej ocenie formalnej wraz z uzasadnieniem złożonych wniosków konkursowych.

2. Zadaniem Komisji konkursowej jest rozpatrywanie odwołań złożonych przez Oferentów, których wnioski konkursowe nie przeszły pozytywnej oceny formalnej, ustalanie na podstawie opinii Ekspertów wyrażonej w trakcie oceny formalnej, merytorycznej i strategicznej oraz własnej oceny prawidłowości sporządzenia budżetu Oferty, łącznej liczby punktów uzyskanych przez Oferentów i przyznanej kwoty mikrodotacji, a następnie sporządzanie list rankingowych. Wszystkie te zadania odbywają się zgodnie z Regulaminem Konkursu dotacyjnego.

§ 5. Składanie dokumentów

1. Zgłoszenia Kandydatów na Ekspertów i członków Komisji konkursowej należy złożyć w biurze projektu przy ul. Partyzantów 1A/117, 35-242 Rzeszów (skr. poczt. nr 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w kopercie opisanej odpowiednio „Nabór Kandydatów na Eskpertów oraz członków Komisji konkursowej oceniających Wnioski konkursowe Oferentów w Konkursie dotacyjnym organizowanym przez Fundację Misji Obywatelskiej w ramach Projektu pn. „Przystanek – Czas na Podkarpacką Młodzież!” lub wysyłając zgłoszenie do biura projektu za pośrednictwem operatora pocztowego.

2. Zgłoszenie polega na złożeniu lub przesłaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) wraz z CV.

§ 6. Termin składania dokumentów

1. Zgłoszenia należy składać w terminie od 18 kwietnia do 31 maja 2023 r.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych terminów naboru do Konkursu, na wypadek niezgłoszenia wymaganej liczby Kandydatów do roli Eksperta lub członka Komisji konkursowej. O dodatkowych terminach naboru Oferenci zostaną powiadomieni za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej projektu www.podkarpackamlodziez.pl

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu, bez podania przyczyny, o czym poinformuje na stronie internetowej Projektu https://podkarpackamlodziez.pl.

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy.

2. Uchwała Zarządu fundacji – Fundacja Misji Obywatelskiej w sprawie wyboru ekspertów oraz członków oceniających wnioski konkursowe w konkursie dotacyjnym