Ułatwienia dostępu

Webinarium dla potencjalnych Wnioskodawców!

Fundacja Misji Obywatelskiej zaprasza do udziału w szkoleniu w formie webinarium, które ma na celu w jak najlepszy sposób przygotować odbiorców projektu do prawidłowego złożenia oferty pod względem formalnym oraz merytorycznym w celu otrzymania mikrodotacji.

Celem webinarium jest przygotowanie grupy docelowej pod względem teoretycznym do złożenia wniosku w konkursie dotacyjnym. Ma ono umożliwić nabycie doświadczenia (praktyki) w opracowaniu projektu i złożenia go (od pomysłu do projektu) pod opieką prowadzącego mającego doświadczenie w inicjowaniu projektów, pisania i ich realizowania.

Przed rozpoczęciem webinarium, specjalista ds. szkoleń zapozna uczestników z konkursem dotacyjnym (jego ideą i charakterem), jak również wytłumaczy, czym się charakteryzują ścieżki w ramach konkursu dotacyjnego, do kogo są skierowane i jakie inicjatywy można w ramach nich podejmować.

W ramach programu szkoleniowego przedstawione zostaną:

1. Informacje na temat ścieżki nr 1 oraz ścieżki nr 2.
2. Jak sformułować potrzebę realizacji projektu, działania, rezultaty oraz jak zaplanować budżet?
3. Jak prawidłowo wypełnić wniosek w zakresie ścieżki nr 1 oraz ścieżki nr 2.
4. Od pomysłu do projektu – warsztat z opracowywania koncepcji i pisania wniosku.

Szkolenie w formie webinarium ma charakter otwarty. Link do spotkania: https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9433782928968%3Fp%3DitsfsYRALvftYywP%26fbclid%3DIwAR1pEO4qRGxsfrnsm4F9nz1OmCxZ2a9-6WNxGqoGJsQJVaGgoG9XUTaj6Lw%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=7288f20a-c970-4cc2-8b75-8743827bf712&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true.

Uczestnicy webinarium będą mieli możliwość aktywnego włączenia się poprzez zadawanie pytań w trakcie trwania spotkania. Osoby biorące udział w szkoleniu będą miały możliwość zadawania pytań oraz konsultowania się indywidualnie po zakończeniu spotkania. Tym samym osoby zainteresowane będą mogły pogłębić swoją wiedzę zarówno na temat webinarium, jak również na temat zagadnień związanych z konkursem dotacyjnym.

Szkolenie przeprowadzi Beata Serafin – prawnik, aktywnie działająca w lokalnych organizacjach społecznych w których wspomaga podmioty w zakresie organizacyjnym, merytorycznym oraz promocyjnym, tak aby działalność tych podmiotów była efektowna i aby realizowały one swoje cele statutowe.

Celem szkolenia jest przygotowanie grupy docelowej do prawidłowego i jak najlepszego złożenia oferty w konkursie dotacyjnym. Przeszkolenie jak największej liczby osób zwiększy szanse na to, że udział w ocenie merytorycznej weźmie udział jak najwięcej podmiotów, a także poziom wniosków będzie w miarę możliwości wyrównany, przez co wiele projektów będzie miało szansę na otrzymanie mikrodotacji.

Fundacja Misji Obywatelskiej zauważa, iż działanie to w sposób pozytywny wpłynie na rozwój Interesariuszy, bowiem umożliwi ono zapoznanie się przez nich z kluczowymi zagadnieniami związanymi z konkursem dotacyjnym, dopasowanie swoich inicjatyw pod konkretną ścieżkę, poznaniu czym się charakteryzują poszczególne ścieżki w ramach konkursu dotacyjnego.

Należy wziąć pod uwagę, że webinarium może stać się miejscem wymiany zdań, doświadczeń, a także nawiązania relacji pomiędzy grupami nieformalnymi a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 UoDPPioW. Nawiązanie współpracy pomiędzy tymi grupami może zaowocować wspólnymi inicjatywami w ramach konkursu dotacyjnego, dzięki czemu wiele pomysłów i projektów urzeczywistni się w województwie podkarpackim.

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022-2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Młodzieżowej.